Trời mưa và nhà hàng quán ăn xóm có sẵn mấy quả bắp nên lấy ra thử nghiệm món này. Bắp yêu cầu siêu khô new được nhé vì nếu như không đủ thô thì sẽ không nổ lép bép được đâu.

#coginaudo


partial-update#update" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/15491846-t%E1%BB%B1-lam-b%E1%BA%AFp-n%E1%BB%95-rang-b%C6%A1-t%E1%BB%AB-b%E1%BA%AFp-da-ph%C6%A1i-kho/bookmark" data-remote="true"> Đã lưu giữ
popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update source-tracking#appendParams" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/15491846-t%E1%BB%B1-lam-b%E1%BA%AFp-n%E1%BB%95-rang-b%C6%A1-t%E1%BB%AB-b%E1%BA%AFp-da-ph%C6%A1i-kho/bookmark" data-remote="true"> lưu lại Món
reactions#handleReactionSuccess" data-reactions-target="reaction" data-emoji="