Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu.

Bạn đang xem: Cách làm đồng hồ đếm ngược trong powerpoint 2003

Coi và download ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (40.34 KB, 2 trang )


CÁCH LÀM ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC trong POWERPOINTBước 1: lựa chọn hình (hình tròn, hình vuông…hình gì cũng được…) rồi viết số thời gian lên hình kia theomẫu: 00 : 00 (mm : ss)Bước 2: Gán animation đến hình sẽ làm. Vẽ thêm một hình tất cả chữ “Bắt đầu” đôi khi cũng gánAnimation cho cái hình đó.Bước 3: Nhấn tổng hợp phím: alternative hiendai.edu.vn + F11 để xuất hiện thêm trình VBA, chọn Insert kế tiếp chọn Module. Ở đó sẽhiện ra một ô Module, dán đoạn code sau vào ô Module đó:Sub Time_Me()Dim oshp As ShapeDim oshpRng As ShapeRangeDim osld As SlideDim oeff As EffectDim i As IntegerDim Iduration As IntegerDim Istep As IntegerDim dhiendai.edu.vn As DateDim hiendai.edu.vntoshow As StringOn Error GoTo errhandlerIf ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Count > 1 ThenMsgBox "Please just select ONE shape!"Exit SubEnd IfSet osld = ActiveWindow.Selection.SlideRange(1)Set oshp = ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1)oshp.Copy"change lớn suitIstep = 5Iduration = 120 "in secondsFor i = Iduration khổng lồ 0 Step -IstepSet oshpRng = osld.Shapes.PasteWith oshpRng
.Left = oshp.Left.Top = oshp.TopEnd Withdhiendai.edu.vn = CDate(i 3600 & ":" và ((i gian lận 3600) 60) và ":" và (i thủ thuật 60))If Iduration hiendai.edu.vntoshow = Format(dhiendai.edu.vn, "Nn:Ss")Elsehiendai.edu.vntoshow = Format(dhiendai.edu.vn, "Hh:Nn:Ss")End IfoshpRng(1).hiendai.edu.vnFrame.hiendai.edu.vnRange = hiendai.edu.vntoshowSet oeff = osld.TimeLine.MainSequence _.AddEffect(oshpRng(1), msoAnimEffectFlashOnce, , msoAnimTriggerAfterPrevious)oeff.Timing.Duration = IstepNext ioshp.DeleteExit Suberrhandler:MsgBox "**ERROR** - Maybe nothing is selected?"End Sub* vào đó: Ta muốn biến hóa bao nhiêu giây mới đổi khác con số thì ta sửa ở chỗ “Istep = ???”Ta muốn thay đổi số giờ mà lại ta đề xuất đếm ngược thì ta sửa ở phần “Iduration = ???”"change to suitIstep = 5Iduration = 120 "in secondsBước 4: sau thời điểm dán đoạn code vào VBA, ta lựa chọn nút trở về slide của Powerpoint.Bước 5: Ta lựa chọn hình đựng đồng hồ, rồi vào mục View, lựa chọn Macros, gán thương hiệu của đoạn code vừa dán vào.Bấm “Ok”.Bước 6: quay trở về với hình đựng đồng hồ, ta thu được không ít hình có chứa số đồ vật tự bớt dần xếp
chồng lên nhau. Ta lựa chọn hết toàn bộ các hình đó.

Xem thêm: Top 25 Kiểu Tóc Bob Layer Cho Mặt Dài, Gầy Đẹp Thu Hút Cực Trẻ Trung

Rồi vào mục Option bên Animation. Chọn “After previous”+ chọn thời gian “1 second (fast) + (nếu mong thêm tiếng tích tắc, ta chọn mặt mục Sound). Sau khoản thời gian đãđặt nằm trong tính xong. Ta lựa chọn Triggle với dòng hình gồm chữ “Bắt đầu”Sau khi làm cho hết tất cả thao tác làm việc trên, ta đã được “Đồng hồ nước đếm ngược”. Nhảy màn hình, cho đồng hồ đeo tay chạythử.